پایان نامه ارشد شیوه ارتکاب قتل،نوع و انگیزه قتل درقاتلان سريالي ایران بر اساس مستندات موجود - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه عملکرد حافظه بینایی تأخیری در بین زنان و مردان - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه سنجش رابطه بین RM و تبلیغات شفاهی در بانک - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تأثیر آموزش به روش بحث گروهی بر یادگیری مهارت خودآگاهی دانش آموزان - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سابقه ي خانوادگي قاتلان سريالي - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه سنجش تاثیر اثرات اجتماعی بر روی قصد استفاده از ICT - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناخت علل و انگیزه های قاتل سریالی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشدمدیریت:تاثیر سنجش رابطه بین RM و تبلیغات شفاهی در بانک - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه میزان تأثیر آموزش به روش سخنرانی بر یادگیری مهارت خودآگاهی دانش آموزان - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه عملکرد حافظه فوری چهره‌ها در بین زنان و مردان - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
تعیین سنجش رابطه بین RM و تبلیغات شفاهی در بانک - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ویژگی های قاتلان سریالی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد انواع قتل های سریالی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش سنجش رابطه بین RM و تمایل به مراجعه در بانک - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه سنجش تاثیر شرایط تسهیل گر بر روی استفاده از ICT. - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵