پایان نامه انگیزه شناسی قتل های سریالی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کارشناسی ارشد:عوامل سنجش رابطه بین RM و تمایل به مراجعه در بانک - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پايان نامه ارشد ابزار و شيوه ارتکاب قتل در قاتلان سريالي - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه بین کمالگرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه سنجش تاثیر قصد استفاده از ICT بر روی استفاده از ICT - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد رابطه کمال گرایی و رضایت زناشویی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه کمال گرایی و سرسختی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد رابطه سرسختی و رضایت زناشویی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه رابطه بین نگرش تبلیغات و اعتماد تبلیغات - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط کمال گرایی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد رابطه رضایت زناشویی و کمال گرایی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد ارتباط رضایت زناشویی با کمال گرایی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه رابطه بین اعتماد تبلیغات و کلیک تبلیغات - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط کمال گرایی با سرسختی در دانشجویان متاهل - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد ارتباط سرسختی با کمال گرایی در دانشجویان متاهل - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵