پایان نامه ارشد مقايسه ميزان اضطراب، خودشکوفايي وکيفيت تصوير ذهني از خدا در دانشجويان پسر و دختر - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه بین دانش ضمنی و نوآوری طرح های بازاریابی در صنعت ساختمان تهران - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تفاوت ميزان اضطراب در دانشجويان پسر و دختر - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد مقايسه خودشکوفايي در دانشجويان پسر و دختر - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش رابطه بین دانش ضمنی و کارایی نسبی در صنعت ساختمان تهران - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تفاوت کيفيت تصوير ذهني از خدا در دانشجويان پسر و دختر - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه بین دانش ضمنی و اثربخشی نسبی در صنعت ساختمان تهران - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بازاریابی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه میان عوامل ملموس در شعب بانک اقتصاد نوین و رضایتمندی مشتریان - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه میان قابلیت اطمینان در شعب بانک اقتصاد نوین و رضایتمندی مشتریان - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه میان پاسخگویی در شعب بانک اقتصاد نوین و رضایتمندی مشتریان - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵