پایان نامه کاهش وابستگی دانش آموزان دبیرستانی به فیس بوک با آموزش ارتقاء هوش هیجانی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه میان اعتماد در شعب بانک اقتصاد نوین و رضایتمندی مشتریان - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه میان همدلی در شعب بانک اقتصاد نوین و رضایتمندی مشتریان - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد آموزش ارتقاء هوش هیجانی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط بین عوامل محیطی و رقابت پذیری در شرکت های بیمه - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه وابستگی به فیس بوک - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط بین عوامل ایجاد ارزش ادرکی و رقابت پذیری در شرکت های بیمه - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد ارتباط کاهش وابستگی به فیس بوک با آموزش ارتقاء هوش هیجانی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط بین عوامل درون سازمانی و رقابت پذیری در شرکت های بیمه - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه هوش هیجانی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط بین عوامل محیطی خرد-ملی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی با دارودرمانی و رفتاردرمانی در کاهش نشانه های وسواس در افراد مبتلا به اختلال وسواسی – جبری - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد اثربخشی طرحواره درمانی با دارودرمانی و رفتاردرمانی در کاهش نشانه های وسواس در مبتلایان به OCD - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین تفاوت اثربخشی طرحواره درمانی با دارودرمانی در کاهش نشانه های استرس در مبتلایان به OCD - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط بین نگرش مبتنی بر منابع و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵