پایان نامه ارشد طرحواره درمانی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه دارو درمانی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش ارتباط بین نگرش مبتنی بر بازار و رقابت پذیری در شرکت های بیمه - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد رفتاردرمانی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه افراد مبتلا به وسواس - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش ارتباط بین نگرش مبتنی بر دانش و رقابت پذیری در شرکت های بیمه - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد مبتلایان به OCD - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:میزان RM و میزان استفاده از خدمات مشتریان - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تفاوت اثربخشی طرحواره درمانی با دارودرمانی در کاهش نشانه های اضطراب در مبتلایان به OCD - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش ارتباط بین ارزش ادراکی رقبا و بازار از بنگاه و رقابت پذیری در شرکت¬های بیمه - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد اثربخشی طرحواره درمانی با دارودرمانی در کاهش نشانه های افسردگی در مبتلایان به OCD - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش ارتباط بین ارزش ادراکی رقبا و بازار از بنگاه و رقابت پذیری در شرکت¬های بیمه - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر طرحواره درمانی با رفتاردرمانی در کاهش نشانه های استرس در مبتلایان به OCD - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی با رفتاردرمانی در کاهش نشانه های اضطراب در مبتلایان به OCD - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد مدیریت:رابطه بین RM و وفاداری مشتری - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵