پایان نامه کارشناسی ارشد:عوامل بهبود شاخص رضایت مشتری - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اقدام‏ به خودکشی و نقش ویژگی‏های شخصیتی سرشت‏ و ‏منش - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تأثیر ویژگی‏های شخصیتی بر اقدام به خودکشی بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تفاوت ابعاد شخصیتی سرشت‏ و‏ منش افراد اقدام‏ کننده به‏ خودکشی با افراد بهنجار - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد مدیریت:تاثیر ارتقاء تامین کنندگان - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نوجویی در افراد اقدام‏ کننده به‏ خودکشی و افراد به‏نجار - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش بهبود شاخص رضایت مشتری - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اجتناب‏ از‏ آسیب در بین افراد اقدام ‏کننده به‏ خودکشی و افراد به‏نجار - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد مدیریت:سنجش بهبود شاخص رضایت مشتری - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تفاوت افراد بهنجار و افراد اقدام ‏کننده به‏ خودکشی و در بعد شخصیتی پاداش- وابستگی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه پشتکار افراد اقدام‏ کننده به‏ خودکشی در مقایسه با افراد به‏نجار - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه خود راهبردی افراد اقدام کننده به‏ خودکشی و افراد به‏نجار - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت:تاثیر بهبود شاخص رضایت مشتری - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بعد شخصیتی همکاری در افراد اقدام ‏کننده به‏ خودکشی و افراد بهنجار - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه پیش بینی انگیزۀ پیشرفت برپایه مهارت های شناختی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵