پايان نامه کارشناسي ارشد:تاثير بهبود شاخص فرايند مديريت و کنترل توليد محصول - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مهارت های شناختی و فراشناختی بین دانشجویان درسنین مختلف - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نحوه اطلاع رسانی همه جانبه به مردم در خصوص اجرای برنامه پزشک خانواده به منظور تعیین اثر گذاری آن - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین بهبود شاخص فرایند مدیریت و کنترل تولید محصول - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی بهبود شاخص فرایند مدیریت و کنترل تولید محصول - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه میزان آگاهی مردم از اصول مطرح در قانون اساسی در خصوص حق برخورداری از سلامتی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط کارآمدی رسانه ها و آگاهی مردم از برنامه پزشک خانواده - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط میزان آشنایی مردم با برنامه پزشک خانواده و نقش رسانه - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش تحت کنترل قرارگرفتن مشخصات طراحی محصول/ خدمات - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کارکرد و نقش ویژه مطبوعات در اطلاع رسانی برنامه پزشک خانواده - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه شناخت مردم از برنامه پزشک خانواده و تأثیر اطلاع رسانی رسانه ها - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مهارت های شناختی و فراشناختی در دانشجویان دختر و پسر - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت:تاثیر تحت کنترل قرارگرفتن مشخصات طراحی محصول/ خدمات - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه آگاهی بخشی به مردم از طریق رسانه و آشنایی آنان با قوانین سلامت - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشدمدیریت:میزان تحت کنترل قرارگرفتن مشخصات طراحی محصول/ خدمات - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵