پایان نامه ارشد:ارتباط بین تحت کنترل قرارگرفتن مشخصات طراحی محصول/ خدمات - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نقش رسانه ها در برنامه های مرتبط با سلامتی به ویژه برنامه پزشک خانواده - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه آشنایی مردم با برنامه پزشک خانواده به منظور اجرای صحیح تر، سریع تر و کم هزینه تر آن - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تهیۀ آزمون مهارتهای شناختی و فراشناختی با بررسی اعتبار و روائی آن و تهیه جداول نرم برای جامعه دانشجویان - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه میزان مهارت های شناختی و فراشناختی دانشجویان و سنجش ارتباط آن با انگیزۀ پیشرفت تحصیلی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بهبود یادگیری و پیشرفت تحصیلیِ دانشجویان با شناسایی مهارتهای شناختی، فراشناختی وانگیزۀ پیشرفت تحصیلی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد رابطه عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط عشق ورزی با رضایت مندی زناشویی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه مهارت های شناختی و فراشناختی دانشجویان با انگیزۀ پیشرفت آنها - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط رضایت مندی زناشویی با عشق ورزی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اعتبار پرسشنامه انگیزۀ پیشرفت هرمنس در بین دانشجویان - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد رابطه رضایت مندی زناشویی و عشق ورزی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اعتبار پرسشنامه پژوهشگر ساختۀ مهارت های شناختی و فراشناختی در دانشجویان - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد بررسي رابطه مدت ازدواج و رضايتمندي زناشويي - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵