پایان نامه موانع رفتاری/ فرهنگی در اداره مالیاتی استان ایلام مانع از بکارگیری نظام الکترونیکی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مشکلات فنی در اداره امور مالیاتی استان ایلام مانع از بکارگیری نظام الکترونیکی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نبود منابع مالی لازم در اداره امور مالیاتی استان ایلام مانع از بکارگیری نظام الکترونیکی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کیفیت سرمایه انسانی با شایستگی‌محوری کارکنان در شرکت‌های بیمه خصوصی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین رابطه بین ویژگی های شخصیت با تاب آوری - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط شیوه های فرزندپروری (اقتدار منطقی، استبدادی، سهل گیرانه) با تاب آوری در دوره نوجوانی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه ی ویژگی های شخصیت با تاب آوری در دوره نوجوانی ارتباط - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط شیوه های فرزند پروری با ویژگی های شخصیت در دوره نوجوانی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تفاوت نیم رخ شخصیتی والدین با و بدون کودک عقب مانده ذهنی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تفاوت نیم رخ شخصیتی والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی دختر با والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی پسر - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تفاوت نیم رخ شخصیتی مادران کودکان عقب مانده ذهنی با پدران - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و رفتارهای پرخطر دانش آموزان - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه طرحواره ی رهاشدگی-بی ثباتی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه طرحواره ی بی اعتمادی-بدرفتاری و رفتارهای پرخطر دانش آموزان - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط طرحواره ی محرومیت هیجانی با رفتارهای پرخطر دانش آموزان - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵