پایان نامه رفتارهای پرخطر دانش آموزان و رابطه آن با طرحواره ی وابستگی-بی کفایتی - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رفتارهای پرخطر دانش آموزان و رابطه آن با طرحواره ی آسیب پذیری نسبت به زیان وبیماری - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رفتارهای پرخطر دانش آموزان و ارتباط آن با طرحواره ی خودتحول نیافته گرفتار - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط بین طرحواره ی سرسختانه عیب جویی افراطی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه بین طرحواره ی شکست و رفتارهای پرخطر دانش آموزان - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طرحواره ی استحقاق بزرگ منشی و ارتباط آن با رفتارهای پرخطر دانش آموزان - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طرحواره ی خویشتن داری خودانضباطی ناکافی و رابطه آن با رفتارهای پرخطر دانش آموزان - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طرحواره ی اطاعت و رفتارهای پرخطر دانش آموزان - جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سبک های دلبستگی در میان دختران فراری و عادی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد مقایسه ابراز وجود در میان دختران فراری و عادی. - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مقایسه منبع کنترل در میان دختران فراری و عادی. - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین تفاوت ملامت خود در میان دختران فراری و عادی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تفاوت پذیرش در میان دختران فراری و عادی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه دوگانه نشانه هاي اضطراب اجتماعي با عدم تحمل بلاتکليفي در دانشجويان با توجه به جنسيت - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ميزان رابطه دوگانه نشانه هاي اضطراب اجتماعي با ذهن آگاهي در دانشجويان با توجه به جنسيت - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵