پایان نامه ویژگی شخصیتی درونگرایی- برونگرایی دانش آموزان ناتوان یادگیری - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین رابطه کنترل عواطف و سلامت روانی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه کنترل عواطف با عملکرد تحصیلی دانش آموزان - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رابطه سلامت روانی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد رابطه مؤلفه های کنترل عواطف با عملکرد تحصیلی دانش آموزان - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط مؤلفه های سلامت روانی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان از طریق کنترل عواطف و سلامت روان - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد ارتباط عملکرد تحصیلی با سلامت روانی دانش آموزان - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط عملکرد تحصیلی با کنترل عواطف دانش آموزان - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین رابطه بین صفات شخصیتی و تاب آوری دانش آموزان - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه بین سبک دلبستگی و تاب آوری دانش آموزان - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط بین تاب آوری و صفات شخصیتی دانش آموزان - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد ارتباط میان تاب آوری و سبکهای دلبستگی دانش آموزان - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه توصیف رابطه هوش هیجانی و سرسختی روانشناختی با رضایت زناشوئی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشوئی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵