پایان نامه ارتباط سرسختی روانشناختی و رضایت زناشوئی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تبیین و پیش بینی رضایت زناشوئی بر اساس هوش هیجانی و سرسختی روانشناختی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط جهت‌گیری مذهبی با مهارت ابراز وجود در بین معتادین کمپ اعتیاد - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه جهت‌گیری‌های مذهبی، سلامت معنوی با مهارت ابراز وجود در بین معتادین کمپ اعتیاد - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه ی جهت گیری مذهبی با مهارت ابراز وجود در بین معتادین کمپ اعتیاد - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط سلامت معنوی با مهارت ابراز وجود در بین معتادین کمپ اعتیاد - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط چندگانه متغیرهای جهت گیری مذهبی، سلامت معنوی و ابراز وجود - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تأثیر روش‌های هوش معنوی بر میزان بهزیستی روان‌شناختی بیماران سرطانی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تأثیر آگاهی ذهنی بر میزان بهزیستی روان‌شناختی بیماران سرطانی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تأثیر هوش معنوی بر میزان امید به زندگی بیماران سرطانی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط آگاهی ذهنی با امید به زندگی بیماران سرطانی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه ی هوش معنوی و ذهن آگاهی با حس خودمختاری بیماران سرطانی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط هوش معنوی و ذهن آگاهی با رشد شخصی بیماران سرطانی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط هوش معنوی و ذهن آگاهی با هدفمندی در زندگی بیماران سرطانی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اثربخشی هوش معنوی و ذهن آگاهی بر روابط مثبت با دیگران بیماران سرطانی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵