پایان نامه تعیین رابطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی با سلامت روان - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر آموزش به شیوه واقعیت درمانی بر دشواری در توصیف احساسات دانش آموزان - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه هوش هیجانی و سلامت روان - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر آموزش به شیوه واقعیت درمانی بر تفکر عینی دانش آموزان - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین ارتباط رضایت شغلی با سلامت روان - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اثربخشی روش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر بهبود بهزیستی روانشناختی بیماران قلبی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اثربخشی روش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر بهبود کیفیت زندگی بیماران قلبی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد : ارزیابی حقوق زندانیان در اردوگاه مرکزی اصفهان - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد : ارزیابی حقوق زندانیان در اردوگاه مرکزی اصفهان - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تفاوت عملکرد عصب روان شناختی قطعه پیشانی بیماران اسکیزوافکتیو با الگوی عصب روان شناختی همین ناحیه از مغز بیماران دوقطبی نوع یک - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد : ارزیابی حقوق زندانیان در اردوگاه مرکزی اصفهان - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اثربخشی روش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر کاهش استرس ادراک شده بیماران قلبی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه عملکرد عصب روان شناختی قطعه پیشانی بیماران مبتلا به اسکیزوافکتیو - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارزیابی حقوق زندانیان در اردوگاه مرکزی اصفهان و عملکرد سازمان زندان‌ها در این استان - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵