پایان نامه تاثیر روش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر بهبود بهزیستی روانشناختی بیماران قلبی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه عملکرد عصب روان شناختی قطعه پیشانی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه : ارزیابی عملکرد سازمان زندان‌ها در استان اصفهان - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط ذهن آگاهي با اضطراب اجتماعي در دانشجويان با توجه به جنسيت - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر روش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر بهبود کیفیت زندگی بیماران قلبی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تغييرات نشانه هاي اضطراب اجتماعي بر اساس متغيرهاي حساسيت اضطرابي، عدم تحمل بلاتکليفي و ذهن آگاهي در دانشجويان با توجه به جنسيت - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر روش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر کاهش استرس ادراک شده بیماران قلبی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعيين اثر فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی و عملکردتحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تأثیر آموزش راهبرد های فرا شناختی در تغییر خودپنداره تحصیلی دانش آموزان - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارتباط منفی بین تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی اثر فعالیت های فوق برنامه برخودکارآمدی دانش آموزان دختر - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین اثر گروه درمانی به شیوه شناختی– رفتاری بر احساس تنهایی بیماران مبتلا به افسردگی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اثر گروه درمانی به شیوه شناختی – رفتاری بر خودکارآمدی عمومی بیماران مبتلا به افسردگی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر عملکردتحصیلی در دانش آموزان - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر گروه درمانی به شیوه شناختی– رفتاری بر خودکارآمدی عمومی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵