پایان نامه رابطه عملکردتحصیلی در دانش آموزان و تاثیر فعالیت های فوق برنامه - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط گروه درمانی به شیوه شناختی– رفتاری با احساس تنهایی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط خودکارآمدی دانش آموزان با فعالیت های فوق برنامه - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه گروه درمانی به شیوه شناختی– رفتاری با خودکارآمدی عمومی بیماران مبتلا به افسردگی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین اثر گروه درمانی بر احساس تنهایی و خود کارآمدی عمومی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد فعالیت های فوق برنامه دانش آموزان - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در میان دختران فراری و عادی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد تفاوت نشخوارگری در میان دختران فراری و عادی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تفاوت تمرکز مجدد مثبت در میان دختران فراری و عادی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد تعیین تفاوت تمرکز مجدد بر برنامه ریزی در میان دختران فراری و عادی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین تفاوت ارزیابی مجدد مثبت در میان دختران فراری و عادی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه دلبستگی ایمن در میان دختران فراری و عادی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه دلبستگی نا ایمن اجتنابی در میان دختران فراری و عادی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تفاوت دلبستگی ناایمن دوسوگرا در میان دختران فراری و عادی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد بررسی تفاوت منبع کنترل درونی در میان دختران فراری و عادی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵