پایان نامه ارتباط فناوری اطلاعات با سبک های مختلف یادگیری دانش آموزان پایه پنجم و ششم ابتدایی بر اساس نظریه کلب - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر وضعیت تأهل بر انجام رفتارهای پرخطرجنسی در معتادان - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش انتخاب و ارایه تکنیکی که بتوان به واسطه آن بهترین تامین کننده را انتخاب کرد - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه انتخاب و ارایه تکنیکی که بتوان به واسطه آن بهترین تامین کننده را انتخاب کرد - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مقایسه تاثیر فناوری اطلاعات در دانش آموزان دختر و پسر در پایه پنجم و ششم با توجه به سبک های مختلف - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتاد با روش ماتریکس - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کاهش شرکای جنسی معتادان و اثربخشی روش ماتریکس - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد ارتباط سبک های مختلف یادگیری با فناوری اطلاعات - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر بر انتخاب و ارایه تکنیکی که بتوان به واسطه آن بهترین تامین کننده را انتخاب کرد - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مقایسه عملکرد عصب روان شناختی قطعه پیشانی بیماران مبتلا به اسکیزوافکتیو با بیماران اسکیزوفرنی با علائم منفی و دوقطبی نوع یک با افراد بهنجار - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رفتارهای پرخطرجنسی در معتادان و تاثیر وضعیت تأهل - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی انتخاب و ارایه تکنیکی که بتوان به واسطه آن بهترین تامین کننده را انتخاب کرد - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد تاثیرفناوری اطلاعات (ICT) بر سبک های مختلف یادگیری کلب - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش اولویت بندی تامین کنندگان شرکت نیروی محرکه با روش MADM فازی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر نقش معلمین راهنما بر افزایش کارایی آموزشی معلمان - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵