پایان نامه ارشد مقایسه عملکرد عصب روان شناختی قطعه پیشانی مبتلا به اختلال اسکیزوافکتیو با افراد بهنجار - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر تقش معلمان راهنما در بهبود شیوه ی تدریس معلمان - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه روش ماتریکس و رفتارهای جنسی در معتادان - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی انتخاب و ارایه تکنیکی که بتوان به واسطه آن بهترین تامین کننده را انتخاب کرد - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش اولویت بندی تامین کنندگان شرکت نیروی محرکه با روش MADM فازی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر اولویت بندی تامین کنندگان شرکت نیروی محرکه با روش MADM فازی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت جسمانی مادران دارای فرزند داون - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نقش معلمان راهنما در مرتفع شدن مشکلات خاص به وجود آمده برای معلمان - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین اولویت بندی تامین کنندگان شرکت نیروی محرکه با روش MADM فازی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روانی مادران دارای فرزند داون - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد تاثیر نقش معلمان راهنما در بهبود روابط انسانی حاکم بر فضای آموزشی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی اولویت بندی تامین کنندگان شرکت نیروی محرکه با روش MADM فازی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر روابط اجتماعی مادران دارای فرزند داون - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش شاخص های چابکی محورهای پنج گانه مدل سوافورد موثر بر زنجیره تامین چابک - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵