پایان نامه بررسی تکنیک پیشنهاد شده جهت اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نقش تکنیک پیشنهاد شده جهت اولویت بندی استراتژی های پیاده سازی زنجیره تامین چابک - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان ارائه شاخص انعطاف پذیری توسعه محصول در ارزیابی زنجیره تامین چابک - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی شاخص انعطاف پذیری تدارکات در ارزیابی زنجیره تامین - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر شاخص انعطاف پذیری فناوری اطلاعات در ارزیابی زنجیره تامین چابک - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش صنعت پتروشیمی استراتژی اکتساب تکنولوژی مناسب - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه عوامل اثر گذار در انتخاب استراتژی مناسب - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی عوامل اثر گذار در انتخاب استراتژی مناسب - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش عوامل در گروه های مختلف طبقه بندی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش عوامل اثر گذار در انتخاب استراتژی مناسب - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین میزان شدت تاثیر هر کدام از عوامل - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه عوامل در گروه های مختلف طبقه بندی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارائه عوامل در گروه های مختلف طبقه بندی - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی میزان شدت تاثیر هر کدام از عوامل - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش میزان شدت تاثیر هر کدام از عوامل - پنجشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۵