پایان نامه ارزیابی میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده، اجرا شده وآموخته شده علوم تجربی سال سوم راهنمایی ناحیه۲ شیراز - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت:سنجش نظر سرمایه¬گذاران، سهامداران و اعتباردهندگان به خوش¬بینی - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده، اجرا شده وآموخته شده علوم تجربی سال سوم راهنمایی - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد بررسی میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده، اجرا شده وآموخته شده علوم تجربی سال سوم راهنمایی - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی توجه سرمایه¬گذاران،سهامداران به تأثیربازدارندگی احتمالی مکانیزم¬های حاکمیت - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعيين ميزان انطباق بين برنامه درسي قصدشده، اجرا شده علوم تجربي پايه سوم راهنمايي - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت ارائه توجه سرمایه¬گذاران،سهامداران به تأثیربازدارندگی احتمالی مکانیزم¬های حاکمیت - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعيين ميزان انطباق بين برنامه درسي قصدشده،آموخته شده علوم تجربي پايه سوم راهنمايي - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی محققان به خوش¬بینی و اعتماد بیش از حد مدیریتی به عنوان یک عامل موثر - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد تعيين فاصله بين برنامه درسي اجراشده وآموخته شده علوم تجربي پايه سوم راهنمايي - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ميزان انطباق بين دانش آموزان مورد نظر وزرات آموزش و پرورش و دانش آموزان علوم تجربي پايه سوم راهنمايي - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:تعیین محققان به خوش¬بینی و اعتماد بیش از حد مدیریتی به عنوان یک عامل موثر - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی انطباق بين محتوای ارائه شده برنامه قصد شده و محتوای ارائه شده اجرا شده پايه سوم راهنمايي - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه بين روش تدریس پيشنهادی برنامه قصد شده و روش تدریس برنامه اجرا شده علوم تجربي پايه سوم راهنمايي - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط زمان پيشنهادی برنامه قصد شده با زمان اختصاص داده شده، به علوم تجربي پايه سوم راهنمايي - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵