دانلود پایان نامه بررسی میزان رضایت مشتریان از خدمات فروشگاه های شهروند - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کارشناسی ارشد: میزان رضایت مشتریان از خدمات فروشگاه هایپراستار - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین تفاوت کیفیت خدمات ارائه شده در فروشگاه شهروند و هایپراستار از دیدگاه مصرف کنندگان - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:بررسی میزان رضایت مشتریان از خدمات فروشگاه هایپراستار - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:نقش تفاوت کیفیت خدمات ارائه شده در فروشگاه شهروند و هایپراستار از دیدگاه مصرف کنندگان - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع ارائه پیشنهاد جهت بهبود وضع کیفیت ارائه شده از طریق شناخت مولفه های موثر بر آن - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی ارائه پیشنهاد جهت بهبود وضع کیفیت ارائه شده از طریق شناخت مولفه های موثر بر آن - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:تاثیر کیفیت خدمات ارائه شده فروشگاه های شهروند و فروشگاه هایپراستار ازدیدگاه مشتری - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کارشناسی ارشد:کیفیت خدمات ارائه شده فروشگاه های شهروند و فروشگاه هایپراستار ازدیدگاه مشتری - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی جنبه های فیزیکی فروشگاه های شهروند و فروشگاه هایپراستار از دیدگاه مشتری - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:شناسایی جنبه های فیزیکی فروشگاه های شهروند و فروشگاه هایپراستار از دیدگاه مشتری - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعيين ميزان انطباق بين اهداف برنامه قصد شده و اهداف دریافت شده دانش آموز پايه سوم راهنمايي - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی محتوای برنامه قصد شده و محتوی دریافت شده دانش آموز پايه سوم راهنمايي - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش قابلیت اطمینان فروشگاه های شهروند و فروشگاه هایپراستار - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد شناسایی اهداف برنامه اجرا شده و اهداف دریافت شده دانش آموزان پايه سوم راهنمايي - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵