پایان نامه میزان تاثیر آزمون های عملکردی سازنده گرایی بر پیشرفت تحصیلی - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد میزان اثرگذاری آزمون های عملکردی سازنده گرایی بر پیشرفت تحصیلی - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش حل مسئله فروشگاه های شهروند و فروشگاه هایپراستار - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر خط مشی فروشگاه های شهروند و فروشگاه هایپراستار - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مقایسه تأثیر استفاده از آزمون های عملکردی سازنده گرایی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی در پایه سوم و ششم ابتدایی - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تفاوت تأثیر استفاده از آزمون های عملکردی سازنده گرایی بر پیشرفت تحصیلی در پایه سوم و ششم ابتدایی - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد تاثیر آزمونهای عملکردی سازنده گرایی برپیشرفت تحصیلی - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نقش آزمونهای عملکردی سازنده گرایی در پیشرفت تحصیلی - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی کیفیت خدمات ارائه شده در شعب فروشگاه های شهروند از نظر مشتریان - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:جنبه های فیزیکی در شعب فروشگاه های شهروند از نظر مشتریان - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش کیفیت خدمات ارائه شده در شعب فروشگاه های شهروند از نظر مشتریان - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نقش جنبه های فیزیکی در شعب فروشگاه های شهروند از نظر مشتریان - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان - دانلود پایان نامه ارشد - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه میزان قابلیت اطمینان در شعب فروشگاه های شهروند از نظر مشتریان - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:تعیین قابلیت اطمینان در شعب فروشگاه های شهروند از نظر مشتریان - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵