پایان نامه بررسی عملکرد آموزشی آموزش فنی و حرفه ای کشور - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد عملکرد آموزشی آموزش فنی و حرفه ای کشور - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد تعیین عملکرد آموزشی آموزش فنی و حرفه ای کشور - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه جذب،آماده سازی و ارتقاء نیروی انسانی در آموزش فنی و حرفه ای کشور - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه آماده سازی نیروی انسانی در آموزش فنی و حرفه ای کشور - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه آماده سازی نیروی انسانی در آموزش فنی و حرفه ای کشور - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه پایان نامه ارتقاء نیروی انسانی در آموزش فنی و حرفه ای کشور - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه استفاده از رویکردهای برنامه های درسی با توجه به سند ملّی و بومی در آموزش فنی و حرفه ای کشور - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تحقق برنامه های آموزش فنی و حرفه ای رسمی در سند ملّی آموزش و پرورش - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی خط مشی در شعب فروشگاه های شهروند از نظر مشتریان - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد برنامه های آموزش فنی و حرفه ای رسمی در سند ملّی آموزش و پرورش - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد منابع مالی و کالبدی در آموزش فنی و حرفه ای - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر اندازه گیری و تعیین میزان پارامترهای ورودی و خروجی - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد برنامه های آموزش فنی و حرفه ای کشور - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش اندازه گیری و تعیین میزان پارامترهای ورودی و خروجی - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵