پایان نامه ارشد نقش آموزش‌هاي فنی و حرفه ای و كاردانش در بعد اجتماعی- فرهنگی - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نقش آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و كاردانش دربعد تشكيل سرمايه انساني و عدالت آموزشی - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:عوامل اندازه گیری و تعیین میزان پارامترهای ورودی و خروجی - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مطالعه رابطه گرایش به اعتیاد با زندگی نامه و نوع ارتباط با والدین در چرخه رشد جوانان - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کارشناسی ارشد:تعیین اندازه گیری و تعیین میزان پارامترهای ورودی و خروجی - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین رابطه زندگی نامه و نوع روابط با والدین در چرخه رشد با گرایش به مواد - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی شناسایی رتبه بندی شعب بر اساس کارایی یا ناکارایی آنها - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد رابطه زندگی نامه و نوع روابط با والدین در چرخه رشد با گرایش به مواد - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط زندگی نامه و نوع ارتباط با والدین در چرخه رشد با گرایش به مواد - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه تاثیر اندازه گیری و تعیین میزان پارامترهای ورودی و خروجی - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد نقش زندگی نامه و نوع روابط با والدین در چرخه رشد در گرایش به مواد - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی نقش زندگی نامه و نوع ارتباط با والدین در چرخه رشد در گرایش به مواد - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش رتبه بندی شعب بر اساس کارایی یا ناکارایی آنها - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر دوران کودکی و نوع ارتباط با والدین در چرخه رشد با گرایش افراد به مواد مخدر - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد رابطه گرایش افراد به مواد مخدر و دوران کودکی و نوع ارتباط با والدین در چرخه رشد - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵