پایان نامه ارشد:تعیین مقایسه شعب کارا و ناکارا و ارائه راهکارهایی برای افزایش کارایی شعب - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد انعکاس معلولیت و تصویرسازی از افراد معلول در فیلم‌های منتخب - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی مقایسه شعب کارا و ناکارا و ارائه راهکارهایی برای افزایش کارایی شعب - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه معلولیت و تصویرسازی از افراد معلول در فیلم‌های منتخب - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین شناخت عوامل منجر به انتخاب محصول ارگانیک توسط مصرف کنندگان - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بهزیستی اجتماعی والدین معتاد با آموزش مبتنی بر آموزش روابط والد-فرزند - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع شناخت عوامل منجر به انتخاب محصول ارگانیک توسط مصرف کنندگان - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تفاوت اهمیت عوامل مؤثر بر انتخاب محصولات ارگانیک - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:شناسایی تفاوت اهمیت عوامل مؤثر بر انتخاب محصولات ارگانیک - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه میزان کمک به فعالان و سیاستگذاران صنعت مرغ داری استان گیلان - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع ارائه کمک به فعالان و سیاستگذاران صنعت مرغ داری استان گیلان - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه میزان افزایش آگاهی و تشویق مصرف کنندگان به استفاده از محصولات ارگانیک - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی تأثیر آموزش والد –فرزند بر مشارکت اجتماعی والدین معتاد - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه انسجام اجتماعی والدین معتاد با آموزش مبتنی بر رابطه والد –فرزند - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه پذیرش اجتماعی والدین معتاد با آموزش رابطه والد –فرزند - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵