پایان نامه ارشد مولفه‌های انعکاس‌یافته از الگوهای معلولیت در فیلم‌های منتخب - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه قابلیت اصالت پاسخ ها و ایده های کودکان با بازی های آموزشی - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین کلیشه‌های معلولیتی نمایش داده شده در فیلم‌های منتخب - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد کلیشه‌های معلولیتی در فیلم‌های منتخب - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه میزان و نحوه کلیشه‌سازی از معلولیت در فیلم‌های منتخب - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رشد قابلیت سیالی پاسخ ها و ایده های کودکان با بازی های آموزشی - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نحوه کلیشه‌سازی از معلولیت در فیلم‌های منتخب - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط قابلیت انعطاف پذیری پاسخ ها و ایده های کودکان با بازی های آموزشی - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد میزان کلیشه‌سازی از معلولیت در فیلم‌های منتخب - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه قابلیت بسط پاسخ ها و ایده های کودکان و بازی های آموزشی - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه انعکاس تصاویر افراد معلول و معلولیت در فیلم‌های منتخب - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه فیلم‌های منتخب منطبق بر الگوی معلولیتی - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین رابطه بین سبک‌های دلبستگی و سبک‌های هویت و کفایت اجتماعی دانش‌آموزان - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد میزان انطباق فیلم‌های منتخب با الگوهای معلولیت - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کلیشه‌های رایج در انعکاس معلولیت در فیلم‌های منتخب - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵