پروژه ساخت شمارش گر پارکینگ با کارت هوشمند - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی وضعیت تأهل مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پروژه ربات صدایاب - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع تاثیر درآمد مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد:تعیین درآمد مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سهم سبک‌های دلبستگی و سبک‌های هویت درپیش بینی کفایت اجتماعی دانش‌آموزان دبیرستانی - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه پیش بینی کفایت اجتماعی دانش‌آموزان دبیرستانی - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش ﺁگاهی مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین میزان تاثیر آموزش مهارت های سازمان دهی- برنامه ریزی در بهبود خودکارآمدپنداری دانش آموزان - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه میزان ﺁگاهی مصرف کنندگان مرغ سبز در استان گیلان - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه میزان تاثیر آموزش مهارت های سازمان دهی- برنامه ریزی در بهبود انگیزش دانش آموزان - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر آموزش مهارت های سازمان دهی- برنامه ریزی در بهبود تاثیرات هیجانی دانش آموزان - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر آموزش مهارت های سازمان دهی- برنامه ریزی در بهبود برنامه ریزی دانش آموزان - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه خودکارآمدپنداری دانش آموزان و آموزش راهبردهای سازمان دهی- برنامه ریزی - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه آموزش راهبردهای سازمان دهی- برنامه ریزی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵