پایان نامه طراحی دیسپاچینگ فوق توزیع - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه پرتفوی ساخته شده توسط سیستم خبره، بازده بالاتر از متوسط بازدهی بازار - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پروژه طراحی ساخت ترانس خشک - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع تعیین پرتفوی ساخته شده توسط سیستم خبره، بازده بالاتر از متوسط بازدهی بازار - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحی شبکه های توزیـع از دیدگاه بهینه سازی مصرف و بهبود کیفیت توان - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه میزان پرتفوی ساخته شده توسط سیستم خبره، بازده بالاتر از متوسط بازدهی بازار - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پروژه طراحي نرم افزار پخش بار به روش نيوتن رافسون به زبان C++ Builder - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی پرتفوی ساخته شده توسط سیستم خبره، بازده بالاتر از متوسط بازدهی بازار - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه كاهش تلفات در خطوط فشار ضعيف - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پروژه كنترل توان راكتيو - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین پرتفوی ساخته شده توسط سیستم خبره، بازده بالاتر از متوسط بازدهی بازار - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پروژه كنترل توربينها توسط PLC - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین عملکرد سیستم خبرۀ پیشنهادی برای سرمایه¬گذاران ریسک گریز - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش عملکرد سیستم خبرۀ پیشنهادی برای سرمایه¬گذاران ریسک گریز - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی عملکرد سیستم خبرۀ پیشنهادی برای سرمایه¬گذاران ریسک گریز - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵