پایان نامه سنجش عملکرد سیستم خبرۀ پیشنهادی برای سرمایه¬گذاران ریسک گریز - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه میزان عملکرد سیستم خبرۀ پیشنهادی برای - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین عملکرد سیستم خبرۀ پیشنهادی میان مدت - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پروژه كنترل مستقيم گشتاور در موتورهاي القايي دو تغذيه و شيوه­هاي بهبود عملكرد اين روش - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین عملکرد سیستم خبرۀ پیشنهادی میان مدت - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نقاط اشتراک نظام آموزشی ایران و دیدگاه مکتب انتقادی - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین عملکرد سیستم خبرۀ پیشنهادی میان مدت - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نقاط افتراق دیدگاه مکتب انتقادی و نظام آموزشی ایران - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی عملکرد سیستم خبرۀ پیشنهادی میان مدت - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی علل و عوامل ایجادکننده ی نابرابری آموزشی در نظام آموزشی ایران و مقایسه ی آن با مولفه های نابرابری آموزشی بر اساس مکتب انتقادی - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی امکان¬سنجی پیاده¬سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد عوامل ایجادکننده ی نابرابری آموزشی - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پروژه بررسی کارآیی نیروگاههای انرژیهای تجدید پذیر در جهان - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نابرابری آموزشی در نظام آموزشی ایران و مقایسه ی آن با مولفه های نابرابری آموزشی بر اساس مکتب انتقادی - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵