پروژه محاسبه نقطه تعادل نش در روشهاي يادگيري تقويتي چندعاملي - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اهداف تربیت اخلاقی کودکان ازنظر امام علی (ع) - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه صلاحیت‌های حرفه معلمی جهت تربیت کودکان در نظر امام علی(ع) - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر امکان¬سنجی ابعاد مالی و اقتصادی موثر در پیاده¬سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال های ۱۳۸۵-۱۳۸۹ - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی نقش دلبستگی به والدین و همسالان در هویت معنوی افراد - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نقش سنجی ابعاد مالی و اقتصادی موثر در پیاده¬سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه طراحي تايمر ديجيتالي - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال های ۱۳۸۵-۱۳۸۹ - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نقش واسطه ای هویت معنوی در ارتباط بین دلبستگی به والدین و همسالان و فاصله روانشناختی - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین امکان¬سنجی ابعاد نیروی انسانی موثر در پیاده¬سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال های ۱۳۸۵-۱۳۸۹ - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی امکان¬سنجی ابعاد نیروی انسانی موثر در پیاده¬سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کنترل وسایل منزل با استفاده از فرامین صوتی - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵