پایان نامه میزان امکان¬سنجی ابعاد نیروی انسانی موثر در پیاده¬سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین میزان تولیدات علمی- پژوهشی اعضای هیات علمی در ۵ سال گذشته - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد میزان تولیدات علمی- پژوهشی اعضای هیات علمی در ۵ سال گذشته - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه امکان¬سنجی ابعاد نیروی انسانی موثر در پیاده¬سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد تولیدات علمی- پژوهشی اعضای هیات علمی در ۵ سال گذشته - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین ارتباط عوامل فردی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی ویژگی‌های شخصیت افراد موفق با افراد ناموفق در درمان نگهدارنده با متادون - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط عوامل فردی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش اولویت¬بندی ابعاد موثر در پیاده¬سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد بررسی رابطه عوامل فردی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین سبک‌های مقابله‌ای افراد موفق با افراد ناموفق در درمان نگهدارنده با متادون - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی اولویت¬بندی ابعاد موثر در پیاده¬سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین ارتباط عوامل سازمانی با تولیدات علمی اعضای هیات علمی - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه افراد موفق در درمان با متادون - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین اولویت¬بندی ابعاد موثر در پیاده¬سازی فناوری RFID در مبارزه با قاچاق کالا - چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵