پایان نامه مدیریت:تاثیر رهبری خدمتگزاربر تعهد سازمانی با نقش میانجی اعتماد شناختی کارکنان به مدیران - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر آموزش به شیوه قصه گویی بر گنجینه لغات کودکان - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه میزان آمادگی الکترونیکی بانک ملی استان گیلان از دیدگاه خبرگان - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی تاثیر آموزش به شیوه قصه گویی بر هوش کلامی - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد عوامل مؤثر بر میزان هوش کلامی کودکان - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش رهبری خدمتگزار بر اعتماد شناختی مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه: مقایسه تطبیقی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تغییر انتظارات مشتریان سیستمهای کامپیوتری جدید برای ارائه خدمات - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی بزه جاسوسی در حقوق کیفری ایران و فرانسه - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه توجه به معیارهای تعیین شده پروژه‌ها اثربخش تر - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه عوامل مؤثر بر میزان گنجینه لغات کودکان - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد : بررسی بزه جاسوسی در حقوق کیفری فرانسه - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه توجه به معیارهای تعیین شده وزن و اهمیت نسبی عدد معیارها - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر آموزش به شیوه قصه گویی بر میزان هوش کلامی و گنجینه لغات کودکان پیش دبستانی - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی بزه جاسوسی در حقوق کیفری فرانسه - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵