پايان نامه ارشد:ميزان شغل بر اثربخشي سازمان فاتح صنعت کيميا - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تأثیر خدمات برون سپاری بر کمیت عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف در بازه زمانی ۱۹۹۱-۲۰۱۱ بر اساس شاخص های سرانه انتشار و نرخ انتشار - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مقایسه طول حیات علمی پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۱ در میان رشته های مختلف - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی تفاوت طول فعالیت علمی پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۱ در میان رشته های مختلف - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مقایسه میانگین نرخ انتشار پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۱ در میان رشته های مختلف - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی مقایسه میانگین نرخ انتشار بهنجارشده پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۱ در میان رشته های مختلف - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رتبه بندی پژوهشگران ایرانی بر اساس نرخ انتشار در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۱ - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رتبه بندی پژوهشگران ایرانی بر اساس نرخ انتشار بهنجارشده در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۱ - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی سرانه انتشار پژوهشگران ایرانی در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۱ به طور کلی و در میان رشته های مختلف - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط بین سطح مهارت مدیریت دانش متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانه ها با کارآفرینی سازمانی آن ها - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه بین مؤلفه های مدیریت دانش با ابعاد کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانه ها - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تأثیر جنسیت بر رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانه ها - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تأثیر سابقه خدمت بر رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات شاغل در کتابخانه های دانشگاه شیراز - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی تأثیر میزان تحصیلات بر رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات شاغل درکتابخانه ها - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵