پایان نامه ارشد نحوه مصاحبه در دوره دکتری - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نقش تجزیه و تحلیل بازدهی بازار بورس تهران، به منظور تعیین سرمایگذاری - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی توزیع فراوانی شیوه های پذیرش مطلوب در دانشگاه های ایران - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شیوه پذیرش دانشجو مطلوب از نظر گروه های مختلف - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تفاوت میزان حمایت اجتماعی در معتادان گمنام و معتادان تحت درمان با متادون - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع تعیین رابطه بین نوع تعطیلی و بازده بازار سهام - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی روایی و اعتبار امتحانات نهایی - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نقش رابطه بین نوع تعطیلی و بازده بازار سهام - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه راهبردهای مقابله ای به کار گرفته شده معتادان گمنام در مقایسه با معتادان تحت درمان با متادون - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین میزان حصول اهداف آموزشی با بررسی روایی و اعتبار امتحانات نهایی - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر اجزای آمیخته بازاریابی برجذب مشتریان بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی یافتن رابطه بین نوع تعطیلی و بازده بازار سهام - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تفاوت سلامت روانی در معتادان گمنام و معتادان تحت درمان با متادون - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه وجود علائم افسردگی در معتادان گمنام ومعتادان تحت درمان با متادون - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین تعداد در هر دوره تعطیلی، و بازده بازار سهام در روز قبل و بعد از تعطیلی - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵