پایان نامه ارشد تحلیل ساختاری و محتوایی امتحانات نهایی - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه برآورد اعتبار امتحانات نهایی با استفاده از طرح های اندازه گیری GT - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر تفاوت مابین بازده روز قبل از تعطیلی با بازده سایر روزها در شاخص کل بورس - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین ویژگی های روان سنجی سوالات بر اساس CTT برحسب داده های خام و داده های کدگذاری شده - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعداد در هر دوره تعطیلی، و بازده بازار سهام در روز قبل و بعد از تعطیلی - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه محاسبه ویژگی های روان سنجی سوالات بر اساس مدل های IRT - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر اجزای آمیخته بازاریابی برجذب مشتریان بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی وضعیت قبولی آزمودنی ها و توزیع نمرات آنها در امتحانات نهایی - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه میزان تفاوت مابین بازده روز قبل از تعطیلی با بازده سایر روزها در شاخص کل بورس - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مقایسه عملکرد دانش آموزان دختر و پسر در امتحانات نهایی - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر اجزای آمیخته بازاریابی برجذب مشتریان بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارزشیابی دوره های آموزشی ضمن خدمت معلمان مشمول طرح ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان باو بدون سابقه ی شرکت در دوره های آموزشی - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه میزان وجود علائم اضطراب و مشکلات خواب در معتادان گمنام ومعتادان تحت درمان با متادون - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تفاوت بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در رشد همه جانبه شخصیت دانش آموزان در ارزشیابی توصیفی - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر اجزای آمیخته بازاریابی برجذب مشتریان بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵