پایان نامه تفاوت میزان عملکرد اجتماعی در معتادان تحت درمان با متادون و معتادان گمنام - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه میزان تفاوت بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در کیفیت فرایند یاددهی – یادگیری به دانش آموزان - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تفاوت مابین بازده روز بعد از تعطیلی با بازده سایر روزها در شاخص کل بورس - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین میزان تفاوت بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در تسلط آنها بر نحوه و چگونگی اجرای ارزشیابی توصیفی در کلاس های درس - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه وجود علائم جسمانی در معتادان تحت درمان با متادون و معتادان گمنام - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر اجزای آمیخته بازاریابی برجذب مشتریان بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تفاوت مابین بازده روز بعد از تعطیلی با بازده سایر روزها در شاخص کل بورس - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تفاوت در افزایش روحیه خلاقیت و پژوهش در معلمان در جهت اجرای ارزشیابی توصیفی بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه استفاده از ابزارهای کمک آموزشی در کلاس های درس معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر اجزای آمیخته بازاریابی برجذب مشتریان بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کیفیت بهداشت روانی محیط یاددهی – یادگیری در بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه افزایش روحیه خلاقیت و پژوهش در معلمان در جهت اجرای ارزشیابی توصیفی - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعداد روزهای تعطیل در هر دوره تعطیلی بر روی بازده روز قبل از تعطیلی - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه میزان دریافت حمایت اجتماعی در معتادان گمنام و معتادان تحت درمان با متادون - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نحوه اجرای ارزشیابی توصیفی در کلاس های درس توسط معلمان - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵