اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین تعداد روزهای تعطیل در هر دوره تعطیلی بر روی بازده روز قبل از تعطیلی - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد با‌ اختلال اضطراب ‌‌اجتماعی - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر در افراد با‌ اختلال اضطراب ‌‌اجتماعی - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تفاوت نوع راهبردهای مقابله ای به کار گرفته شده معتادان گمنام با معتادان تحت درمان با متادون - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و علائم اضطراب اجتماعی و ترس - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض کار- خانواده - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر اجزای آمیخته بازاریابی برجذب مشتریان بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد روش های برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان درخودمانده - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر تعداد روزهای تعطیل در هر دوره تعطیلی بر روی بازده روز بعد از تعطیلی - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اثرگذاری مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس بر کاهش تعارض خانواده – کار - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی روش های برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان درخودمانده - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی اثربخشی روش های برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان درخودمانده - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر اجزای آمیخته بازاریابی برجذب مشتریان بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵