پایان نامه تعداد روزهای تعطیل در هر دوره تعطیلی بر روی بازده روز بعد از تعطیلی - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سلامت روانی معتادان گمنام در مقایسه با معتادان تحت درمان - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه روش های برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان درخودمانده - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کاهش تعارض کار- خانواده با مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر اجزای آمیخته بازاریابی برجذب مشتریان بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد اثربخشی روش های برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان درخودمانده - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین تعداد روزهای تعطیل در هر دوره تعطیلی بر روی بازده روز بعد از تعطیلی - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی روش مداخله ای کارآمد به منظور کاهش افت روحیه افراد مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسان (HIV) - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر اجزای آمیخته بازاریابی برجذب مشتریان بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش تفاوت بین تعطیلات سوگواری و شادی در بازده شاخص کل بورس - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی ارائه خدمات بهداشت روانی به بیماران مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسان ( اچ آی وی) در بیمارستان ها و درمانگاه‌ها - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر اجزای آمیخته بازاریابی برجذب مشتریان بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین اثربخشی روشهای برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان در خودمانده - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اثربخشی شناخت درمانی هستی نگر بر نشانگان افت روحیه زنان مبتلا به اچ آی وی - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی اثربخشی روشهای برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان در خودمانده - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵