پایان نامه بهبود روحیه زنان مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسان (HIV) با شناخت درمانی هستی نگر - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه میزان اثربخشی روشهای برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان در خودمانده - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کاهش تحریفات شناختی زنان مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسان ( اچ آی وی) با شناخت درمانی هستی نگر - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تفاوت بین تعطیلات سوگواری و شادی در بازده شاخص کل بورس - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی اثربخشی روشهای برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان در خودمانده - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بیماران مبتلا به ویروس اچ آی وی - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد روش های برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان درخودمانده - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه روش های برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان درخودمانده - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه با موضوع نقش آموزش کارآفرینی عملی بر شکل گیری عملکرد های کارآفرینانه - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر اجزای آمیخته بازاریابی برجذب مشتریان بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد بررسی روش های برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان درخودمانده - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر اجزای آمیخته بازاریابی برجذب مشتریان بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارشد بررسی تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری برمهارت¬های ارتباطی کودکان درخودمانده ۱۰-۷ ساله با عملکرد بالا - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر آموزش کارآفرینی عملی بر شکل گیری عملکرد های کارآفرینانه - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر اجزای آمیخته بازاریابی برجذب مشتریان بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵