پایان نامه ارشد بررسی تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری برمهارت¬های ارتباطی کودکان درخودمانده ۱۰-۷ ساله با عملکرد بالا - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر اجزای آمیخته بازاریابی برجذب مشتریان بانک توسعه تعاون استان کرمانشاه - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه درجه کارشناسی ارشد-گرایش- حقوق جزا و جرم ­شناسی-عنوان-تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مقايسه دغدغه هاي شغلي پرستاران - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ميزان دغدغه هاي شغلي پرستاران بر حسب متغييرهاي جمعيت شناختي(جنسيت، سن، سابقه كار، درآمد، محل كار، تاهل،وضعيت استخدام وتحصيلات) - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه دغدغه هاي شغلي پرستاران بر حسب محل كار ( بخش ) - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تحریفات شناختی زنان مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسان (HIV) - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه دغدغه هاي شغلي پرستاران بر حسب ثابت و متغير بودن شيفت كاري - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه افزایش تعهد ساختاري زنان و تاثیر آموزش غني‌سازي بر آن - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر وضعيت استخدام وتحصيلات بر دغدغه هاي شغلي پرستاران - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعهد شخصي زنان و تاثیر آموزش غني‌سازي بر آن - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نقش تاهل در دغدغه هاي شغلي پرستاران - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه افزایش تعهد اخلاقي زنان با آموزش غني‌سازي - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه بین شیوه های فرزند پروری والدین با سبک های تفکر و سبک های حل مسئله دانش آموزان - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط شیوه های فرزند پروری والدین با سبک های حل مسئله ی دانش آموزان - سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵