پایان نامه افزایش نگرش‌های زیست محیطی، رفتار شهروندی سازمانی و بهزیستی اجتماعی معلمان - دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارائه راهکارها و پیشنهادهای کاربردی به منظور عملیاتی نمودنِ عدالت سازمانی - دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نقش فراشناخت در بهبود بهزیستی اجتماعی - دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش میزان هوش هیجانی کارکنان در فرمانداری های استان گیلان - دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر فراشناخت در بهبود نگرش‌ های زیست محیطی معلمان - دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نقش ذهن آگاهی در بهبود بهزیستی اجتماعی - دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه ذهن آگاهی در بهبود نگرش‌های زیست محیطی معلمان۲-۴- انواع مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی ۲-۴-۱ ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس در حال حاضر رایجترین روش، آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس (MBSR) می‌باشد، که سابق بر این تحت عنوان برنامه - دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تدوین بسته ی درمانی چندبُعدی غیردارویی و مقایسه ی اثربخشی آن با درمان دارویی در کنترل ارادی انزال ، بهبود زمان نهان انزال داخل واژنی و رضایت جنسی مردان مبتلا به انزال زودرس - دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر درمان چندبُعدی غیردارویی در کاهش میزان نمره انزال زودرس در مردان مبتلا به انزال زودرس - دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش نوع شخصیت کارکنان در فرمانداری های استان گیلان - دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش میزان عملکرد کارکنان در فرمانداری های استان گیلان - دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش میزان انطباق پذیری کارکنان در فرمانداری های استان گیلان - دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین رابطه نوع شخصیت و عملکرد کارکنان در فرمانداری های استان گیلان - دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین رابطه نوع شخصیت و عملکرد کارکنان در فرمانداری های استان گیلان - دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه حقوق قراردادهای دولتی و بررسی حقوقی مناقصات و مزایده های دولتی - - دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵