پایان نامه اولویت‌بندی هر یک از عوامل شناسایی شده و تأثیر آن بر پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی - یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه عوامل سازمانی موثر بر بروز اعمال خلاف شئون انتظامی کارکنان گشت انتظامی تبریز - یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تبیین تأثیر فرهنگ سازمانی بر بروز اعمال خلاف شئون عوامل گشت انتظامی - یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تبیین تأثیر شئون عوامل گشت انتظامی ساختار سازمانی بر بروز اعمال خلاف - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی عوامل موثر بر بروز اعمال خلاف شئون انتظامی گشت انتظامی در شهر تبریز - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر فرهنگ سازمانی بر اعمال خلاف شئون انتظامی کارکنان گشت انتظامی تبریز - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر ساختار سازمانی بر اعمال خلاف شئون انتظامی کارکنان گشت انتظامی تبریز - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا - برنامه ریزی شهری با موضوع تحلیل فضایی بلوارهای شهری - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سهم حمایت اجتماعی در پیش بینی نشانه های جسمانی سالمندان - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اضطراب سالمندان و ارتباط آن با حمایت اجتماعی - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه حمایت اجتماع در پیش بینی اختلال در کنش اجتماعی سالمندان - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی شناسایی عوامل موثر در تسهیل تجارت - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی رتبه بندی عوامل شناسایی شده از دیدگاه خبرگان - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سهم هوش هیجانی در پیش بینی سلامت روان سالمندان - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی ارائه راهکارهای مناسب در جهت تسهیل هرچه بیشتر تجارت - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵