پایان نامه بررسی تعیین رابطه ی تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تعیین رابطه ی پایبندی به ارزش های کار و میزان خلاقیت مدیران مدارس - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تعیین رابطه ی مزایای دریافتی مناسب و خلاق ت مدیران در محیط کار - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی شناسایی رابطه ی سطح تحصیلات مدیران مدارس و میزان خلاقیت آن ها در محیط کار - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی شناسایی رابطه ی سابقه مدیریت و خلاقیت - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تعیین رابطه ی تعهد شغلی و خلاقیت مدیران براساس جنسیت - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تعیین رابطه ی تعهد شغلی و خلاقیت مدیران براساس سن - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تأثیر یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد تجاری با توجّه به نقش میانجی گری متغیر رقابت پذیری - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی سنجش میزان یکپارچگی زنجیره تأمین - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی سنجش میزان عملکرد تجاری - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی سنجش میزان رقابت پذیری - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی آزمون مدل ارایه شده در تحقیق حاضر - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مطالعه و بررسی جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی کشورهای جهان و پیش بینی رتبه ایران براساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ و توسعه بازار مالی و صنعت خودرو سازی - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه پیش بینی امتیاز و در نهایت رتبه بندی ۱۴۲ کشور مورد بررسی برحسب رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی در سال ۱۴۰۴ برحسب گزارشات ۱۱ ساله مجمع جهانی اقتصاد با روش هلت وینترز - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه پیش بینی رتبه و جایگاه رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی ایران براساس سند چشم-انداز ۱۴۰۴ با توجه به هدف کسب رتبه اول در منطقه - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵