پایان نامه بررسی آزمون فرضیه های تحقیق - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی برقراری رابطه بین متغیرها در چهارچوب مدل تحقیق - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
مطالعه نقش مدیران در ارتقایء سرمایه اجتماعی درسازمان های دولتی کشور - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی اثر شخصیت خرده فروش بر کیفیت ادراک شده از خرده فروش - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اثر شخصیت خرده فروش بر وفاداری مشتری به خرده فروش - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اثر کیفیت ادراک شده از خرده فروش بر وفاداری مشتری به خرده فروش - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اثر تمایل به خرید مصرف بر وفاداری مشری به خرده فروش - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بهبود کارایی نمایندگی ها به نحوی که به کمک این راهکارها نمایندگی های - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه اثر کیفیت ادراک شده از خرده فروش بر تمایل به خرید مصرف کننده - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش میزان جذب دانش واحدهای سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نمایندگی های الگو برای نمایندگی های ناکارا به منظور ارتقای کارایی آنان - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش میزان نوآوری واحدهای سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش میزان انعطاف پذیری واحدهای سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش تاثیرجذب دانش بر نوآوری واحدهای سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش تاثیرجذب دانش بر انعطاف پذیری واحدهای سازمان صدا و سیمای مرکز گیلان - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵