پایان نامه نقش و جایگاه تنوع فرهنگی به عنوان یکی از عوامل کلیدی در توسعه گردشگری حال حاضر - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر مهاجرت در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تنوع مذهبی در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر زبان در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر قومیت و نژاد در توسعه گردشگری سه کشور ایران، مالزی و انگلستان - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی سیاست های چندفرهنگی سه کشور ایران، مالزی و انگلستان - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی عوامل مهم و اصلی مدیریت دانش در زمینه صادرات فرش - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه میزان اهمیت و تاثیر این عوامل در فرایند صادرات - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی ارزیابی عملکرد شعب بانک ملت در تهران - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی تعیین بهترین مدل برای ارزیابی عملکرد - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی تعیین شعب کارا و تعیین شعب ناکارا - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی شعب کارا و ناکارای بانک ملت - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی بهترین مدل برای ارزیابی عملکرد - شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارتباط بین عملکرد خانواده و کمرویی نوجوانان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی مدیران شرکت‌ها - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵