پایان نامه بررسی موسسات مالی و اعتباری و سرمایه‌گذاری - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، مردم و دولت - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
دانلود پایان نامه بررسی محققان و دانشجویان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
بررسی اثر سطح مزیت نسبی CRM، بر تعامل با CRM - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
بررسی اثر سازگاری بر تعامل با CRM - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
بررسی اثر قابلیت آزمون پذیری آسان تر مرتبط با CRM، بر تعامل با CRM - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
بررسی اثر پیچیدگی مرتبط با CRM، بر تعامل با CRM - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
بررسی اثر نگرش نسبت به تغییر بر سطح تعامل با CRM - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
بررسی اثر رویت پذیری بر تعامل با CRM - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
بررسی اثر جهت گیری بازار بر سطح تعامل با CRM - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
بررسی میزان پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری در بانک و عوامل مرتبط با آن - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش تاثیر قابلیت اعتماد برند بانک بر تعهد مستمر مشتریان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش تاثیر قابلیت اعتماد برند بانک بر رضایت مشتریان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش تاثیر قابلیت اعتماد برند بانک بر تعهد وفاداری مشتریان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مقایسه¬ی بانک¬های دولتی و خصوصی از لحاظ میزان تاثیر اعتماد برند بر مشتریان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵