پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر عملکرد مالی بانک پارسیان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانک پارسیان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه ساختاری بر عملکرد مالی بانک پارسیان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه مشتری بر عملکرد مالی بانک پارسیان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه فرق بین سرمایه فکری و عملکرد مالی بانک پارسیان رابطه معنا داری - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین عوامل موثر بر قصد خرید مجدد می باشد - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین تاثیر پرستیژ برند بر قصد خرید مجدد می باشد. - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تأثیراعتبار برند بر کیفیت درک شده دارد - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین تاثیر تصویر برند بر قصد خرید مجدد می باشد - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین تاثیر اعتبار برند بر قصد خرید مجدد می باشد. - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تأثیر اعتبار برند برصرفه جویی در هزینه اطلاعات - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تأثیر اعتبار برند بر ریسک درک شده دارد - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تأثیر پرستیژ برند بر کیفیت درک شده دارد - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تأثیر پرستیژ برند بر صرفه جویی در هزینه اطلاعات - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تأثیر پرستیژ برند بر ریسک درک شده - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵