پایان نامه سنجش رابطه بین میزان پرداخت کافی و مناسب و مدیریت ارتباط با مشتری - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش رابطه بین امکان توسعه قابلیت های فردی برای کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش رابطه بین قانون گرایی در سازمان و مدیریت ارتباط با متشری - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش رابطه بین انسجام اجتماعی سازمان و مدیریت ارتباط با مشتری - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش رابطه بین حقوق فردی در سازمان مدیریت ارتباط با مشتری - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مشخص کردن جهت هر یک از عوامل بر صادرات - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارائه راه حل مناسب در خصوص موضوع - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه متغیرهای اثرگذار پیاده سازی مدیریت دانش - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مدل مفهومی حاصل از مولفه‌های اصلی پیاده سازی مدیریت دانش - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سهام‌داران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مولفه های فرهنگی موثر از بعد هنجارها بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مولفه های فرهنگی موثر از بعد باورها و اعتقادات بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مولفه های فرهنگی موثر از بعد هنر و میراث فرهنگی بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مولفه های فرهنگی موثر از بعد آداب و رسوم بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مولفه های فرهنگی موثر از بعد مذهب بر مدیریت کارآمد بقاع متبرکه - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵