پایان نامه بررسی رابطه بین عوامل سازمانی و موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری در شهر شیراز - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه بین تکنولوژی مدیریت ارتباط با مشتری و موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تاثیر دانش در موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی تاثیر سواد مالی بر رفاه ذهنی و رفاه مالی دانشجویان استان یزد - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی سطح رفاه ذهنی دانشجویان استان یزد - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه شناسایی دقیق مشتریان بانک صادرات و خواسته¬های آنها - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه نیازها و خواسته¬های مشتریان بانک صادرات - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه فعالیت¬های اصلی یک بانک - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه ارائه مدل تصمیم گیری فازی برای رتبه بندی شرکتها - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه استفاده از روشهای نوین برای بررسی عملکرد شرکتهای حاضر در بورس - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی عملکرد شرکت های تولید کننده مواد غذایی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی علل تفاوت در رتبه بدست آمده توسط شرکتها در رتبه بندی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رتبه شرکتهای تولید مواد غذایی و آشامیدنی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه معیارها و شاخصهای مناسب مالی برای رتبه بندی شرکتهای - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵