پایان نامه اهمیت معیارها و شاخصهای مالی از نظر خبرگان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی بهبود شرکتهای رتبه پایین - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه مشخص نمودن معیارهای برتری که سرمایه گذاران در هنگام خرید و فروش سهام مد - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کمک به رتبه بندی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار با توجه به معیارهای برتر کشف شده - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کمک به رتبه بندی شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار با توجه به معیارهای برتر کشف شده - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه روشن سازی ذهن مسئولین مربوط و تصمیم گیرنده در بخش های اطلاع رسانی ونظارت بر بورس - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت ها و تهدیدهای محیطی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کمک به اعتباردهندگان در انتخاب برترین شرکت در دادن اعتبارات آینده - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تجدید نظر در سرمایه گذاری های گذشته و تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تجدیدنظر و تصمیم گیری در خصوص خرید و وفادار نگه داشتن مشتریان به شرکت های برتر - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تصمیم گیری دولت و سازمان های دولتی در خصوص حمایت، مداخله، تنبیه یا تشویق - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه کنترل کننده پیش بین خطی بر پاسه مدل MPC - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین فلسفه اخلاقی کارکنان شرکت گاز استان گیلان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه تعیین سطح رفتار فرا نقشی سازمانی جامعه این تحقیق - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه فلسفه اخلاقی مدیران و رفتار فرا نقشی سازمانی جامعه این تحقیق - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵