پایان نامه از فلسفه های اخلاقی که به طور معنی دارتری رفتارهای فرا نقش در کارکنان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش میزان درگیری شغلی کارکنان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار آرایه های میکروفنی - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش میزان تعهد هنجاری کارکنان. - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار اشتراکگذاری رمز - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش میزان تعهد عاطفی کارکنان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی سنجش میزان رضایت شغلی بیرونی کارکنان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه سنجش میزان رضایت شغلی درونی کارکنان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه عوامل مربوط به قیمت که بر رشد و توسعه بازاریابی گردشگری در شهر شیراز - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه بررسی سنجش میزان تمایل به ترک شغل کارکنان - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار انتقال ویدئو به روی شبکه AD HOC - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه آزمون روابط بین متغیرهای فوق در قالب مدل علّی ارایه شده - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه عوامل مربوط به محصول یا خدمت که بر رشد و توسعه بازاریابی گردشگری - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
پایان نامه رابطه متغیرهای تبلیغات شرکت‌ها، اعتماد و احساس به برند با میزان فروش بیمه عمر - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵
سمینار اتوماسـیون سیستمهای قدرت - جمعه ۸ مرداد ۱۳۹۵